Regulamin

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu obiektów noclegowych, których lista została zamieszczona na stronie: www.blueapart.pl

  Dokonanie rezerwacji obiektu noclegowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy świadczenia usługi hotelowej w obiekcie noclegowym między BlueApart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władysława Łokietka 7d/2, 59-225 Chojnów, NIP: 6912507795 KRS: 0000535754, REGON: 360346484 ,a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie, cenniku dostępnym na stronie internetowej www.blueapart.pl, w ofertach przesyłanych drogą korespondencji elektronicznej.

  Zawarcie umowy następuje z chwilą wyświetlenia informacji na stronie www.blueapart.pl o dokonaniu rezerwacji lub w momencie otrzymania potwierdzenia rezerwacji poprzez wiadomość e-mail. Umowa zawarta pomiędzy BlueApart Sp. z o.o. , a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości: 120,00PLN - 300,00PLN brutto, w zależności od kategorii lokalu i lokalizacji, wyszczególniona w procesie rezerwacji oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) , zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Opłata serwisowa nie obejmuje dodatkowego sprzątania oraz dodatkowej wymiany bielizny pościelowej.

  Zdjęcia obiektów noclegowych zaprezentowane w ogłoszeniach oraz ofertach na stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy oraz informacyjny. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia związane z niezgodnością obiektu z umową, jeżeli wyposażenie lub stan lokalu nie są w pełni tożsame z prezentowanymi na zdjęciach, ale standard obiektu oraz wyposażenia odpowiadają standardowi tych zaprezentowanych na zdjęciach i w ofercie.

 2. REZERWACJA
   
  1. Dokonywanie rezerwacji

   Rezerwacji można dokonać poprzez:

   - stronę internetową: www.blueapart.pl,
   - telefonicznie pod nr +48 519-084-518
   - poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatorów internetowych
   - wysyłając e-mail na adres: info@blueapart.pl

   W celu dokonania rezerwacji należy podać:

   - datę planowanego przyjazdu oraz wyjazdu
   - liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek)
   - imię i nazwisko
   - numer telefonu
   - adres email
   - planowana godzinę przyjazdu
   - dane do faktury VAT, w szczególności NIP, jeśli faktura VAT będzie wymagana

   BlueApart Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia Klienta/Rezerwacji, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Spółki lub mieniu innych Klientów, szkody na osobie Klienta, pracownika, bądź pracowników Spółki.
   BlueApart Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia każdego innego Klienta/Rezerwacji, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi Spółki, wizerunkowi innych Klientów, pracowników oraz marki obiektu.
   BlueApart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Klienta/Rezerwacji bez podania przyczyny.
   Ponadto klient, który dokonuje rezerwacji oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

  2. Gwarancja rezerwacji

   Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od Klienta na jego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej wraz z danymi do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w celu zagwarantowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna wynosi 30% wartości całości rezerwacji, chyba, że obowiązują inne, indywidualnie ustalone z pracownikiem BlueApart Sp. z o.o. warunki.

   Po rozpoczęciu procesu rezerwacji na stronie: www.blueapart , wymagane jest jego ukończenie i potwierdzenie oraz wpłata wymaganej opłaty rezerwacyjnej poprzez system płatności online. Po otrzymaniu wpłaty klient otrzymuje wiadomość e-mail ze szczegółami i potwierdzeniem rezerwacji. BlueApart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty kredytowej/debetowej przed przyjazdem Klientów.

   Rezerwacja niepotwierdzona opłatą rezerwacyjną w ciągu 24 godzin, zostaje automatycznie anulowana przez system rezerwacyjny. Skuteczne dokonanie rezerwacji oraz otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta jest możliwe tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej.

   W związku ze zmianami w przepisach podatkowych, które weszły w życie z dn. 01.01.2020 r, wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku przekazania numeru NIP, najpóźniej dzień przed dokonaniem płatności opłaty rezerwacyjnej na poczet rezerwacji w obiekcie. W razie niedostarczenia numeru NIP wystawiony będzie Paragon fiskalny bez NIP, który nie będzie mógł zostać wymieniony na fakturę VAT.

  3. Warunki anulacji

   Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta spółka nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa.
   W przypadku anulacji rezerwacji BlueApart Sp. z o.o. zatrzymuje opłatę rezerwacyjną.
   Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić całość kwoty należnej za pobyt pomniejszonej o wysokość wniesionej opłaty rezerwacyjnej.

  4. Zmiany w rezerwacji

   Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników BlueApart Sp. z o.o. Klient informuje spółkę drogą mailową o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji.
   W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
   Brak terminowej wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulacje rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

  5. Depozyt

   BlueApart Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania pre-autoryzacji podanej przez Klienta karty kredytowej lub pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości od 500,00PLN-1000,00PLN w zależności od rodzaju apartamentu, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

  6. Reklamacje

   Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi, innych czynników, na które wpływ ma BlueApart Sp. Z.o.o. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej złożonej lub przesłanej do oddziału Spółki lub równoważnej formie elektronicznej na adres: info@blueapart.pl najpóźniej w terminie 5 dni od momentu zdarzania związanego z reklamacją.
   Reklamacja powinna zawierać dane personalne z adresem korespondencyjnym, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rezerwacji, termin pobytu, opis sytuacji podlegającej reklamacji oraz ewentualne roszczenia.

   Reklamacja posiadająca wymaganą formę zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Informacja o wyniku rozpatrzenia zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany we wniosku reklamacyjnym.

 3. REGULAMIN POBYTU
   
  1. Doba hotelowa:

   Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu.

  2. Meldowanie i odbiór kluczy:

   Meldowanie i odbiór kluczy odbywa się w lokalnym biurze obsługi klienta BlueApart Sp. z o.o., od godziny 15:00 do 20:00 w dniu przyjazdu. Przyjazd późniejszy poza godzinami pracy biura (po godzinie 20:00) jest możliwy za zgodą biura obsługi i wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24h) oraz wiąże się dodatkową opłatą. Powiadomienie powinno być dokonane drogą elektroniczną i jest skuteczne po uzyskaniu wyraźnej zgody przedstawiciela biura obsługi.
   W celu dopełnienia warunków formalnych podczas czynności meldunkowych, niezbędnych do umożliwienia wydania kluczy do lokalu, klient zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także opłacenia 100% wartości rezerwowanego pobytu, wraz z opłatami dodatkowymi, pomniejszoną o wartość dokonanej wcześniej opłaty rezerwacyjnej.

   Przyjazd:
   15:00-20:00 Bezpłatnie
   20:00-21:00 Opłata PLN 50,00
   21:00-23:00 Opłata PLN 100,00
   przyjęcie po 23:00 nie jest możliwe

   Wyjazd:
   9:00-10:00 Bezpłatnie

   Możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania możliwa jest tylko za zgodą pracownika BlueApart Sp. z o.o., tylko jeśli apartament jest przygotowany i dostępny.

   Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

  3. Wymeldowanie i zdanie kluczy

   Wymeldowanie i zdanie kluczy odbywa się w lokalnym biurze obsługi klienta BlueApart Sp. z o.o., tel. +48 519-084-518, maksymalnie do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Zdanie apartamentu odbywa się po uprzedniej kontroli stanu przez pracownika BlueApart Sp. z o.o.

   Klienci, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w przeddzień planowanego wyjazdu w godzinach pracy biura. Każdorazowe przedłużenie doby hotelowej wymaga pisemnego potwierdzenia przez pracownika biura BlueApart Sp. z o.o. drogą mailową oraz uiszczenia dodatkowej opłaty. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko w zależności od dostępności apartamentu w dniu wyjazdu. Kolejna rezerwacja na dany apartament w dniu wyjazdu automatycznie wyklucza możliwość przedłużenia pobytu przez klientów.

   W przypadku niepowiadomienia pracowników BlueApart Sp. z o.o. o zamiarze przedłużenia pobytu, a w konsekwencji i nieotrzymania zgody na przedłużenie pobytu, BlueApart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy pozostawionych przez klientów w apartamencie i zdeponowania ich w innym wolnym lokalu lub biurze obsługi klienta. Klient oświadcza, że zwolni BlueApart Sp. z o.o. ze wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z przeniesieniem rzeczy należących do Klienta, w przypadku nieuprawnionego przedłużenia pobytu w obiekcie, z wyłączeniem szkody wyrządzonej umyślną winą BlueApart Sp. z o.o. lub jej pracowników.

   Klient, który przedłuży pobyt w sposób nieuprawniony zostanie obciążony maksymalną stawką dobową za zajmowany obiekt noclegowy, za każdą rozpoczętą dobę nieuprawnionego pobytu. W przypadku, gdy taki nieuprawniony pobyt uniemożliwi wydanie zajętego lokalu w ramach kolejnych rezerwacji osobom trzecim, Klient będzie zobowiązany ponieść koszt w wysokości dwukrotności wartości całej rezerwacji, która nie doszła do skutku.

  4. Parkowanie pojazdów

   Na dany apartament może przypadać maksymalnie tylko jedno miejsce postojowe, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. Klient zobowiązany jest do parkowania zgodnie z miejscem wskazanym przez personel. Zabrania się pozostawiania pojazdów w innych niż wyznaczone/wskazane przez personel miejsca. Klient zobowiązany jest do podania numeru rejestracyjnego pojazdu pracownikowi BlueApart Sp. z o.o. podczas meldowania.

   Zabronione jest parkowanie na terenie obiektów pojazdów niezgłoszonych podczas meldowania.

  5. Cisza nocna

   Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.
   Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie noclegowym jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą, każdorazowo w przypadku naruszenia ciszy nocnej oraz w przypadku konieczności interwencji służby ochrony obiektu w wysokości 1000,00PLN).

   Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkować wydaleniem z apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

  6. Odpowiedzialność za apartament

   W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym obiekcie noclegowym Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody oraz utraconych korzyści w przypadku uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z obiektu noclegowego. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a także na skutek konsekwencji czynów i zaniechań jego oraz osób go odwiedzających.

   Klient jest zobowiązany do zgłoszenia BlueApart Sp. z o.o. wszelkich niezgodności stanu apartamentu lub wyposażenia apartamentu najpóźniej w dniu wydania obiektu noclegowego Klientowi. Brak zgłoszenia wad lub usterek będzie równoznaczny z zaakceptowaniem obiektu noclegowego przez klienta jako wolnego od wad, a w pełni zgodnego z umową oraz rezerwacją.

   Klienci zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. BlueApart Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta za ponadstandardowe sprzątanie lokalu w wysokości do 500PLN. Klienci zobowiązani są do segregowania i wyrzucania odpadów do odpowiednio oznaczonych pojemników na terenie obiektu.

   BlueApart Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Klientów związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament lub jego sąsiedztwie, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy BlueApart Sp. z o.o. dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.).

   BlueApart Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynniki zewnętrzne, nie leżące po stronie spółki, mogące utrudnić lub zakłócić korzystanie z obiektu noclegowego, w szczególności wynikające z sąsiedztwa robót budowlanych, obiektów użyteczności publicznej, tras oraz dróg publicznych oraz prywatnych i zachowanie uczestników ruchu na tych drogach, klubów nocnych, restauracji, festiwali czy targów, będących źródłem emisji hałasu z nieruchomości sąsiednich.

   W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody BlueApart Sp. z o.o.

   W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości PLN 400,00PLN. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, breloka do domofonu lub pilota do garażu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości PLN 250,00PLN -500,00PLN za każdy zgubiony przedmiot w zależności od jego wartości.

   Lokatorzy zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. W przypadku niedokonania tego obowiązku Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za sprzątanie w wysokości PLN 250,00PLN.

   Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

   Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

   BlueApart Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu roszczeń, w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klienta lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Klienta. BlueApart Sp. z o.o. jest w pełni zwolniona z odpowiedzialności wynikającej z tego typu zdarzeń.

  7. Zakaz palenia

   W obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości 500,00PLN.
   W przypadku niedokonania zapłaty przez Klienta, należność zostanie potrącona z pre-autoryzacji lub depozytu gotówkowego wpłaconych przy wydaniu obiektu noclegowego.
   Wyrzucanie niedopałków i śmieci przez balkon lokalu jest surowo zabronione.

  8. Pobyt ze zwierzętami

   BlueApart Sp. z o.o. dopuszcza pobyt zwierząt wyłącznie w niektórych obiektach noclegowych. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę, pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel.
   Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą i wymaga uwzględnienia w dokonywanej rezerwacji, a także zgody przedstawiciela BlueApart Sp. z o.o. .
   W przypadku pobytu w apartamencie ze zwierzęciem w miejscach ogólnodostępnych, Rezerwujący ma obowiązek trzymania zwierzęcia w sposób uniemożliwiający spowodowanie szkody na osobie lub mieniu, w szczególności przy użyciu smyczy oraz w uzasadnionych przypadkach kagańca.
   Na terenie obiektów noclegowych obowiązuje zakaz przebywania zwierząt niezgłoszonych przy rezerwacji.
   Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkować nałożeniem na Klienta, kary umownej w wysokości 500,00PLN, a także wydaleniem z apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

  9. Pobyt z dziećmi

   Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować BlueApart Sp. z o.o. o takiej okoliczności.

  10. Awarie

   BlueApart Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
   Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od BlueApart Sp. z o.o. (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie itp.) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
   W przypadku wystąpienia usterek bądź awarii w lokalu, klient jest zobowiązany do udostępnienia lokalu pracownikom serwisu technicznego BlueApart Sp. z o.o. lub podmiotom specjalistycznym wskazanym przez BlueApart Sp. z o.o. .
   Uniemożliwienie dostępu do lokalu, bądź utrudnianie możliwości usunięcia powstałych w lokalu awarii stanowi naruszenie warunków umownych, Klient zobowiązany będzie do natychmiastowego przerwania pobytu w lokalu, wszelkie środki wpłacone na poczet trwającego pobytu nie będą podlegać zwrotowi.

  11. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

   W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, BlueApart Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. BlueApart Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od BlueApart Sp. z o.o. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  1. Rozstrzyganie sporów

   Rozstrzyganie sporów Prawem właściwym dla sporów pomiędzy spółką, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby BlueApart Sp. z o.o. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Bezpieczeństwo rzeczy, rzeczy pozostawione w lokalu

   BlueApart Sp. Z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako część wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu pobytu Klienta w lokalu.

  3. Osoby niezameldowane w apartamencie

   Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w procesie rezerwacji i potwierdzonej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

  4. Dane osobowe

   Dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w pkt. 5 Regulaminu, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Ponadto Klient oświadcza, że przekazywane dane osobowe są zgodne z prawdą.

 5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
   
  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

   Administratorem Twoich danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) będzie BlueApart Sp. z o.o. (dalej również jako ,,Administrator”).

  2. Jak możesz się z nami skontaktować?

   Z Administratorem można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej (mail: info@blueapart.pl) lub pisemnie na adres biura obsługi: ul. Portowa 43/pok. 4, 84-140 Jastarnia

  3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

   Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do wykonania usługi związanej z krótkotrwałym wynajmem miejsc noclegowych, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, rezerwowane miejsce noclegowe, termin pobytu w rezerwowanym miejscu noclegowym. Wszelkie dodatkowe informacje dobrowolnie udostępniane Administratorowi w trakcie procesu rezerwacji, są usuwane automatycznie po wykonaniu usługi związanej krótkotrwałym wynajmem miejsc noclegowych.

  4. Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy. Administrator przetwarza dane Klientów w celu: dokonania rezerwacji miejsc noclegowych, obsługi Klientów w trakcie pobytu, obsługi płatności i fakturowania za usługi, przesyłania informacji handlowej i marketingowej, a także na potrzeby skróconego procesu dokonywania rezerwacji w przyszłości, w oparciu o dane historyczne wcześniejszych rezerwacji.

  5. Kto może zapoznawać się z danymi osobowymi Klientów?

   Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni i przeszkoleni w zakresie procedur związanych z ochroną danych osobowych pracownicy. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji świadczeń wynikających z realizowanych dla klientów usług. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

  6. Przez jaki czas Administrator przetwarza dane osobowe Klientów?

   Dane zawarte w bazie danych Administratora są przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę Klienta, ustania ustawowych obowiązków retencji tych danych lub upływu właściwych terminów dla przedawnienia roszczeń. Administrator może dokonać usunięcia danych osobowych Klientów w dowolnym momencie. Usunięcie tych danych nie będzie wymagało poinformowania Klientów o ich usunięciu przez Administratora.

  7. W jaki sposób chronimy dane osobowe Klientów?

   Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

  8. Jakie Klienci mają uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

   Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzania danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do czasowego ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

   Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych - adres mail, numer telefonu, imię i nazwisko, będzie uniemożliwiał dokonanie rezerwacji, a co za tym idzie wykonanie usługi poprzez BlueApart Sp. z o.o. , a także kontakt w celu przedstawienia propozycji usług powiązanych.

  10. Informacje dodatkowe

   Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na prawa Klientów. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  11. Zgoda użytkownika na używanie plików "cookies"

   Informujemy, że witryna internetowa https://www.blueapart.pl korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (np. tablet) i są przeznaczone do wspierania funkcjonalności stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje cookies: "sesyjne" oraz "stałe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
   "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty, z których usług on korzysta.
   Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach: - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających; - korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Smartsupp.com, w postaci narzędzia Live Chat.
   Ponadto w witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Youtube. Podmioty te posługują sie własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
   Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.